fbpx

Kuruluş Senedi

KURULUŞ SENEDİ

VAKFIN ADI

MADDE 1- Bu resmi senet sonunda adları, adresleri ve imzaları bulunan gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanun hükümleri uyarınca kamu yararına bir vakıf kurulmuştur. Vakfın adı, Maya Vakfı’dır. Bu resmi senette “Maya Vakfı” için kısaca “Vakıf” deyimi kullanılmıştır.

Vakıf kendi Mütevelli Heyetinden başka hiçbir yere bağlılığı olmayan, ancak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen teftiş makamının denetimine tabi; tüzel kişiliği haiz özerk bir kurumdur.

VAKFIN MERKEZİ

MADDE 2- Vakfın merkezi “Ebulula Mardin Caddesi, Maya Akatlar Sitesi, M Blok Akatlar Beşiktaş/İstanbul” dur. Vakfın merkez adresi yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Vakıf Merkezi’nin başka yere nakli ve bu hususla ilgili yapılması gereken her türlü zorunlu değişiklik, Yönetim Kurulu kararı ile olur.

Gereken kanuni izinlerin yetkili makamlardan alınması ve Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçi ve/veya yurt dışında şube ve/veya temsilcilikler/bürolar açılabilir. Şube ve/veya temsilciliklerin/büroların yetkileri, açılış ve kapanışları, yapacakları her türlü iş ve işlemlerin yapılması, Yönetim Kurulu kararı ile olur.

VAKFIN AMAÇLARI

MADDE 3- Vakfın amaçları: Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel etkinliklerde bulunmak ve projeler üretmek; travmatik olaylara maruz kalmış bireyleri rehabilite etmek ve topluma kazandırmak; bireylere eğitim ve öğretim olanakları sağlamak; bireylerin çok yönlü gelişimine katkıda bulunmak; eğitim öğretim kurumları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak; ülkenin eğitim, kültür ve sosyal bilinç düzeyini geliştirmek; amatör sporu desteklemek; bireylere ihtiyaçları doğrultusunda her türlü burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar yapmak, barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılamak; vakfa gelir sağlamak için her türlü ekonomik faaliyette bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

MADDE 4-Vakfın faaliyetleri şunlardır:

1. Yurtiçindeve/veya yurt dışında, T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu olup olmadığına bakılmaksızın tüm yaş gruplarına yönelik olarak sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel ve ekonomik etkinliklerde bulunmak, projeler üretmek ve bu projeleri uygulamak amacıyla her türlü faaliyette bulunmak,

2. Vakıf amaçları doğrultusunda her türlü araştırmaları yapmak veya yaptırmak; seminer, sempozyum, kongre, toplantı, konser, tiyatro, balo, sergi, kurs, yarışma, fuar ve benzeri her türlü organizasyonları düzenlemek ve düzenlettirmek; eğitim vermek veya verdirmek; gerektiğinde yerli ve/veya yabancı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak; ulusal veya uluslararası, süreli/süresiz yayınlar çıkarmak,

3. Bireylerin eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek amacı ile uygun görülecek yerlerde herhangi bir kar amacı gütmeksizin üniversite, okul, kreş, kütüphane, öğrenci yurdu, spor salonu, laboratuvar yapmak veya yaptırmak; bireylerin sağlık sorunlarını gidermek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile uygun görülecek yerlerde sağlık merkezi, hastane yapmak veya yaptırmak,

4. Sosyoekonomik şartlar, aile içi şiddet, her türlü psikolojik veya fiziksel şiddet, savaş, olağanüstü hal, doğal afet vb. travmatik olaylara maruz kalmış başta çocuklar olmak üzere tüm bireylerin; rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla sosyalve kültürel etkinliklerden yararlanarak kendilerini ifade etmeleri için onlara güvenli bir ortam sağlamak; bu konu ile ilgili sağlık merkezi, psikiyatri kliniği, rehabilitasyon merkezi, hastane yapmak veya yaptırmak, her türlü rehabilitasyon hizmeti vermek,

5. Vakfın amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak, eğitmen, terapist ve üst düzey uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve desteklemek için yurtiçi ve/veya yurt dışında teknik meslek lisesi, meslek yüksek okulu, üniversitelerde lisans, lisans üstü, doktora ve ihtisas seviyelerinde staj, burs, ayni ve nakdi

yardım ve benzeri diğer eğitim ve öğretim olanakları vermek ve/veya verilmesini sağlamak; yürütülecek projeleri özendirmek ve desteklemek;

6. Amaç ve faaliyet konularına ilişkin olarak eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere ve özellikle bireylerin iletişim, sosyalizasyon, günlük yaşam becerileri gibi çok yönlü gelişimini sağlamak, zihinsel becerilerini, yaratıcılığını, yeteneklerini ve bilgisini artırmak için enstitüler, etüt ve araştırma merkezleri, kurslar ve sair teşkilatlar kurmak, mevcutlarla işbirliği yapmak, bu organlarda çağdaş yöntem ve tekniklerin kullanılmasını sağlamak, Türk ve yabancı uzman temin etmek ve çalıştırmak,

7. Vakfın amaçları doğrultusunda çalışan, hizmet ve faaliyette bulunan, ulusal ve gerektiğinde yasal izin alınarak uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek, akademi, fakülte ve diğer bilim ve teknoloji kurumları ile özel şahıslarla vakıf amaçlarına uygun olarak gereken her türlü hukuki işlemi gerçekleştirmek, işbirliğine girmek, ortaklıklar kurmak, çalışmalar yapmak ve/veya yaptırtmak;

8. Kazanç amacı gütmeyen yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak,

9. Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli tesisleri inşa etmek, kurmak, kiralamak, işletmek, menkul veya gayrimenkuller almak veya bu maksatla kurulmuş tesisler ve işletmelerle işbirliğine girmek; eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı teknolojiyi sağlayarak geliştirilmesi için her türlü teşebbüslerde bulunmak,

10. Öğrenimini tamamlamış ya da öğrenimine devam eden bireylere yurt içinde ve/veya yurt dışında eğitim, bursve istihdam olanakları sağlamak,

11. Kültür ve sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve/veya yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak,

12. Ülkenin eğitim, kültür ve sosyal bilinç düzeyini geliştirmek amacı ile çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel/kamu kurumlarına yardımcı olmak,

13. Bireylerin sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılayacak ve Vakfa gelir sağlayacak her türlü sosyal, ekonomik ve kültürel etkinlikte bulunmak,

14. Amatör sporla uğraşan bireyler yararına spor tesisleri kurmak, gerektiğinde ilgili spor faaliyetleri ile ilgili eğitim ve seminerler düzenlemek,

15. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak,

16. Yurt içinde ve/veya yurt dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan bireylere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan bireylere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak,

17. Genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmaktır.

VAKFIN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

MADDE 5-Vakıf, amacına ulaşmak için;

1. Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetmeye ve tasarruf etmeye, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,

2. Kanunî sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,

3. Vakıflara ilişkin kanun hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya,

4. Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya,

5. Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri aynî haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,

6. Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye,

7. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye, Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadî işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,

8. Yasal mevzuata uygun olmak şartı ile ortaklıklar kurarak, bunların hisse senetlerini, tahvillerini ve iktisadi değer taşıyan mal ve haklarını satın almaya, ortak çalışmalar yapmaya, kurulmuş şirketleri devralmaya veya yenilerini kurmaya ve bunlarla sair diğer hukuki iş ve işlemleri gerçekleştirmeye,

9. Vakfın malvarlığını arttırıcı çalışmalar yaparak, amacı doğrultusunda harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutları ile veya Vakfın malvarlığına dâhil kıymetlerle, uygun görülecek kuruluşlara katılmaya ve katılma paylarına tekabül eden kar paylarını sarf etmeye,

10. Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin veya tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen teşebbüs, tasarruf, mal edinme, her türlü kira, hâsılat kirası, satış, ortaklık, devir, inşaat, taşeron ve sair sözleşmeleri yapmaya, uygulamalı eğitim için gerekli tesisleri kurarak işletmeye veya bu maksatla kurulmuş tesisler ve işletmelerle işbirliğine girmeye; bu tip eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı teknolojiyi sağlayarak geliştirilmesi için her türlü teşebbüslerde bulunmaya; amaçları doğrultusunda her türlü yayını yapmaya, eser telif ettirmeye, dergi, broşür, afiş, el ilanı vs. bastırmaya ve dağıtmaya; okul öncesi, ilk ve orta öğretim kurumları ile kreşler kurmaya, işletmeye ve bunların her türlü ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaya, Türk Medenî Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medenî Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. Vakfedenler Vakıf gelirlerinden hiçbir surette yararlanamazlar.

VAKFIN MALVARLIĞI

MADDE 6-Vakfın kuruluş malvarlığı, kurucular tarafından Vakfa tahsis edilmiş olan 55.000 TL’dir.

Kuruluş malvarlığı, Vakfın kurulmasını müteakip mal varlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 7-Vakfın organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.

MÜTEVELLİ HEYETİ

MADDE 8-Vakfın Mütevelli Heyeti, 5 kişiden az olmamak üzere en fazla 20 kişiden oluşur.

Mütevelli Heyeti üyeleri ölüm, istifa, hastalık gibi sebeplerle bu görevlerini yerine getiremez hâle geldiklerinde Yönetim Kurulu yapılacak ilk Mütevelli Heyeti Toplantısı’na kadar geçerli olmak üzere boşalan Mütevelli Heyeti üyeliğine geçiciMütevelli Heyeti Üyesini atar. Yapılacak ilk Mütevelli Heyeti Toplantısı’nda geçici olarak atanan bu üyenin asıl Mütevelli HeyetiÜyesi olarak devamına karar verilebileceği gibi, Mütevelli Heyeti tarafından yeni bir Mütevelli Heyeti Üyesi de seçilebilir.

Mütevelli Heyeti Üyelerinin üyelikleri; yazılı olarak sundukları mazeretin Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği durumlar hariç olmak üzere, mazeretsiz olarak en fazla üç toplantıya katılmamaları veya Mütevelli Heyeti Üye sayısınınen az dörtte üçünün talebi halindeMütevelli Heyeti Kararı ile sona erer ve yerlerine Mütevelli Heyetince seçim yapılır.

Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda veya tüm Mütevelli Heyeti Üyelerinin hazır bulunması kaydıyla çağrısız olarak her yıl Mart ayında olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Mütevelli Heyeti Başkanının veya Vakıf Onursal Başkanının çağrısı ya da Mütevelli Heyeti üyelerinin dörtte birinin yahut Yönetim Kurulunun talebiyle olağanüstü toplantı da yapılabilir. Mütevelli Heyeti Başkanı, yapılacak ilk toplantıda Mütevelli Heyetince seçilir. Toplantıda ayrıca, bir Başkan Vekili ve bir Kâtip Üye de seçilir. Başkan, Başkan Vekili ve Kâtip Üyenin görev süresi iki yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir. Başkan’ın yokluğunda görevlerini Başkan Yardımcısı yürütür. O da bulunmadığı hallerde Mütevelli Heyeti kendi içinden bir başkan seçer.

Mütevelli Heyeti toplantısının çağrı üzerine yapılması halinde toplantı çağrısı; toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemini içerek şekilde, toplantı gününden en az yedi gün önce imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli Heyetinin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının; karar yeter sayısı ise katılanların yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamazsa 7 gün sonra aynı gün, aynı saat ve aynı yerde ikinci toplantı katılanlarla yapılır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır.

Mütevelli Heyeti üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan veya süresi dolan üyeliğe bu maddede belirtilen usule göre üye seçilir. Yeniden seçilen üye selefinin kalan süresini tamamlar.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9-Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri şunlardır:

1. Mevzuat ve Vakıf Senedi hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak.

2. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerini seçmek.

3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp sunulan çalışma programı ve bütçe tasarısını görüşüp karara bağlamak.

4. Yönetim Kurulunun her türlü faaliyeti ile bilanço ve gelir-gider hesaplarını ve bunlarla ilgili Denetim Kurulu raporlarını incelemek ve bu kurulların ibrası konusunda karar vermek.

5. Vakıf çalışmalarının gerektirdiği komite ve komisyonları oluşturmak, bu komite ve komisyonların teşkili ile çalışma usulüne ilişkin hususları belirlemek, bu konuda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikleri kabul etmek.

6. Mütevelli Heyeti üyelerinin en az beşte birinin veya Yönetim Kurulunun Vakıf Senedinin değiştirilmesine ilişkin yazılı tekliflerini görüşüp karara bağlamak.

7. Yönetim Kurulunun Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin olarak hazırlayacağı uygulama yönetmeliklerini kabul etmek.

8. Vakıf faaliyetleri ile ilgili genel politikaları belirlemek.

9. Amaç ve faaliyetlerle ilgili diğer konular hakkında kararlar almak.

10. Vakıf amaçlarına uygun tesisler meydana getirmek üzere yapılacak şartlı bağışları kabul etmek,

11. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

YÖNETİM KURULU

MADDE 10-Yönetim Kurulu biri başkan olmak üzere altı asılve iki yedeküyeden oluşur. Üyeler iki yıl süreyle görev yaparlar. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilir. Asıl ve yedek üyeler, Mütevelli Heyeti üyelerinden veya dışarıdan Mütevelli Heyeti tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, Mütevelli Heyetinin başkanıdır. Mütevelli Heyeti başkanlığının herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Yönetim Kurulu Başkanlığı da sona erer. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından, bir Başkan Vekili, bir Kâtip Üye ve bir de Sayman seçer. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının; karar yeter sayısı ise katılanların yarısından bir fazlasıdır.

Yönetim Kurulu asıl üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları halinde, ayrılan üyelerin kalan süreleri için yerlerine geçecek yedek üyelersırayla Yönetim Kurulu Başkanı tarafından göreve çağrılır. Yedek üyelerin de herhangi bir nedenle göreve gelememeleri halinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği yerine Yönetim Kurulu yapılacak ilk Mütevelli Heyeti Toplantısı’na kadar geçerli olmak üzere geçici Yönetim Kurulu Üyesini atar. Yapılacak ilk Mütevelli Heyeti Toplantısı’nda geçici olarak atanan bu

üyenin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına onay verilebileceği gibi Mütevelli Heyeti tarafından yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi de atanabilir.

Mütevelli Heyeti Üye sayısının en az dörtte üçünün talebi halinde; Yönetim Kurulu üyelerinden birkaçının veya hepsinin görevlerine Mütevelli Heyeti Kararı ile son verilebilir, görevlerine son verilen Yönetim Kurulu üyeleri yerine Mütevelli Heyetince yedek üyelerden veya dışarıdan yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 11-Yönetim Kurulu, Vakfın yetkili yönetim ve icra organıdır. Vakfın dışarıya karşı temsili için her bir yönetim kurulu üyesinin münferit imzası yeterlidir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya Mütevelli Heyeti üyesi olan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1. Mevzuata, Vakıf Senedine ve Mütevelli Heyeti kararlarına uygun olarak Vakfı idare ve temsil etmek; Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak.

2. Vakfın muhasebe işlerini yürütmek, önceki çalışma dönemi için Vakfın faaliyet raporunu, bilanço ve gelir-gider cetvellerini; gelecek çalışma döneminin çalışma programı ve bütçe tasarısını hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.

3. Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak.

4. Vakıf Senedinde gereken değişikliklere ilişkin teklifleri hazırlayıp Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.

5. Şube ve temsilciliklerin açılmasına, iktisadî işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına karar vermek; Vakfın iktisadî işletmeleri ile hissesi bulunan şirket ve kuruluşların yönetim ve denetim kurullarına temsilci seçmek.

6. Vakfın idarî ve hizmet birimlerini teşkil etmek, personelini atamak ve gereğinde görevden almak.

7. Mütevelli Heyetince oluşturulacak komite ve komisyonların çalışma esaslarını belirleyen yönetmelikleri hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına sunmak, bu komite ve komisyonların çalışmalarını izlemek.

8. Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin uygulama yönetmelikleri hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.

9. Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni malî kaynaklara kavuşturulması hususunda gerekli çalışmaları yapmak.

10. Vakıf tüzel kişiliği adına gerçek ve tüzel kişilerle hukukî, malî ve sair konularda işlemler yapmak.

11. İlgili mevzuat ve Vakıf Senedi ile verilen diğer görevleri yapmak.

VAKFIN TEMSİLİ

MADDE 12 –Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanına veya Başkan Vekiline ya da her ikisine birden devredebilir.

Yönetim Kurulu, genel veya belli hâl ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, çalışanlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukukî belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU

MADDE 13-Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından seçilen en az bir en fazla üç üyeden oluşur. Denetçiler, Kurucu Üyelerden seçilebileceği gibi dışarıdan da seçilebilir. Üyeler iki yıl süreyle görev yaparlar.

Denetim Kurulu, her çalışma döneminde en az bir kez olmak üzere denetimlerini yaparak Vakfın gelir ve giderlerini, kayıtlarını ve faaliyetlerini inceler ve çalışma dönemi sonunda inceleme sonuçlarını ve tekliflerini içeren bir rapor düzenler. Bu rapor, Mütevelli Heyeti toplantısından en az onbeş gün önce Mütevelli Heyeti üyelerine ve bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir. Düzenlenecek raporlara hazırlık teşkil etmek üzere bağımsız denetim kuruluşlarına da inceleme yaptırılabilir.

HUZUR HAKKI

Madde 14- Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenmez; gerektiğinde zorunlu giderler Yönetim Kurulu Kararı ile ödenebilir.

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 15-Vakfın gelirleri şunlardır:

1. Vakfın amacına uygun yurt içi ve/veya yurt dışından, her türlü şartlı ve şartsız bağışlar(internet üzerinden, sms yoluyla vb. şekillerde) ile yardımlar, ölüme bağlı ya da bağlı olmayan vasiyetler.

2. Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları.

3. Vakıf mamelekinin işletilmesinden elde edilecek gelirler.

4. Vakfın sahibi veya ortağı olduğu iktisadî işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler.

Diğer gelirler(ürün satışı, kermes, sergi-konser vb. etkinlik gelirleri ile her türlü diğer gelirler).

VAKFIN MALÎ İDARESİNE İLİŞKİN İLKELER

MADDE 16-Vakfın malî idaresine ilişkin ilkeler şunlardır:

1. Vakıf, hesap dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin en fazla yüzde yirmisini yönetim ve idame giderlerine, yedek akçeye ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara; kalanını ise Vakıf amaç ve hizmet konularına harcar.

2. Yönetim ve idame giderleri ile yedek akçe ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tamamı veya bir bölümü Vakfın amacına ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.

3. Vakfın amacına ve hizmet konularına yönelik projelere ödenek tahsis edilebilir. Bu ödeneklerin tamamı veya bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir.

4. Vakfın amacına ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Yönetim ve idame giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe veya Vakfın mal varlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.

5. Vakıf bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar.

6. Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 17 – Vakfın hesap dönemitakvim yılıdır. Şu kadar ki, ilk hesap dönemi tescil tarihi ile o yılın sonuna kadar olan dönemdir. Mütevelli Heyeti alacağı kararla gerektiğinde hesap dönemi başlangıcını değiştirmeye yetkilidir.

VAKIF RESMÎ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

MADDE 18-Vakıf mallarının korunması veya amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakfın idare şeklinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda yahut durum ve şartlardaki değişiklikler sebebiyle Vakıf Senedinde yazılı amaca bağlı kalınması, Vakfedenlerin arzusuna açıkça uymayacak hâle geldiğinde, Mütevelli Heyeti üyelerinin en az beşte birinin veya Yönetim Kurulunun yazılı teklifi ve Mütevelli Heyetinin üye tamsayısının en az üçte ikisinin kabul kararı ile Vakıf Senedi değiştirilir.

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 19-Vakfın feshi, Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyeti üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyeti üye tamsayısının en az üçte ikisinin kabul oyu ile mümkündür. Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, tasfiyeden arta kalan mal varlığı Vakıfla benzer amaçlı bir vakfa intikal eder.

ULUSLARARASI FAALİYET

MADDE 20- Vakıf, amaç veya faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir, üst kuruluşlar kurabilir ve yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilir.

VAKFIN KURUCULARI

MADDE 21- Vakfın kurucuları aşağıdaki listede yer alan gerçek ve tüzel kişilerdir:

1. Ali Nuri ÖZSÜER

2. Emine Esra ÖZSÜER

3. İlyas Cem ÖZSÜER

4. Selin ÇOLAKOĞLU

5. Celile Ceyda TÜZEL

ORGANLARIN TOPLANMASI VE İLK SEÇİMLERİ

GEÇİCİ MADDE 1-Mütevelli Heyeti, Vakfın tüzel kişilik kazanmasından itibaren en geç otuz gün içinde toplanarak görev bölümü yapar ve Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerini seçer.

Yönetim Kurulu birinci fıkrada öngörülen seçimleri izleyen en geç otuz gün içinde ilk toplantısını yaparak, Başkan Vekilini, Kâtip Üyeyi ve Saymanı seçer.

Denetim Kurulu da aynı süre içinde toplanarak çalışmalarına başlar.

İLK MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİ

GEÇİCİ MADDE 2- Vakfın Mütevelli Heyeti Üyeleri;

1. Ali Nuri ÖZSÜER

2. Emine Esra ÖZSÜER

3. İlyas Cem ÖZSÜER

4. Selin ÇOLAKOĞLU

5. Celile Ceyda TÜZEL

6. Leyla AKCA

7. Zeynep Ceren ACARTÜRK

8. İmre Gül GENÇER

9. Yeşim ERAS YAHYAOĞLU

10. Hülya DİKMEN

11. Senem SADIKLAR’dır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

GEÇİCİ MADDE 3- Vakfın Yönetim Kurulu üyeleri olarak

1. Leyla AKCA

2. Özge Çolakoğlu

3. Zeynep Ceren ACARTÜRK

4. Yeşim ERAS YAHYAOĞLU

5. Hülya DİKMEN

6. Senem SADIKLAR

yetkilidir.

MERKEZ
Akat Mahallesi Öztürk Sokak No:3 34335
Akatlar Beşiktaş İstanbul Türkiye
Tel: +90 (531) 980 72 37 // +90 (212) 351 00 20
Haritada görmek için tıklayın

BALAT ÇOCUK ve GENÇLİK MERKEZİ
Fener Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak No:24
Balat Fatih İstanbul Türkiye
Tel: +90 (212) 525 25 36
Haritada görmek için tıklayın

E-POSTA
info@mayavakfi.org